Garantii

Selle garantiitunnistusega kinnitab GPS.EE, et kohustub rahuldama tarbijakaitse seaduste või määruste alla kuuluvaid klientide nõudeid, mis puudutavad materjalide ja valmistamise tõttu tekkivaid riistvara vigu. Garantiitingimused vastavad selle riigi seadustele, kus toote ost toimus, ja tingimusi tõlgendatakse vastavalt neile seadustele.
NB! Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted)

GPS.EE GARANTIIKOHUSTUSED
GPS.EE, nagu allpool määratletud, annab esindatava kaubamärgiga riistvaratootele garantii materjalide ja valmistamise vigade suhtes normaalkasutuse puhul perioodiks üldjuhul KAKS (2) AASTAT, v.a. tooted, mille puhul on tootja ettenäinud erisusega lühendatud garantii ÜKS (1) AASTA, alates toote jaemüügist ostmisest algse lõppkasutajast ostja poolt („Garantiiperiood“).
Kui tekib riistvara viga ja kehtiv nõue saadakse Garantiiperioodi jooksul, siis GPS.EE oma valikul ja seadusega lubatud piirides kas:
•parandab riistvara vea tasu küsimata, kasutades selleks uusi või remonditud asendusosi;
•vahetab toote uue toote vastu, mis on uus või mis on valmistatud uutest või töökorras kasutatud osadest ning mis on funktsionaalselt vähemalt võrdne algse tootega; või
•hüvitab toote ostuhinna.

GPS.EE võib nõuda, et vahetaksite defektsed osad uute või remonditud, kasutaja poolt paigaldatavate osadega, mille pakkumisega GPS.EE täidab oma garantiikohustuse.
Vahetustoode või -osa, sealhulgas kasutaja poolt paigaldatav osa, mis on paigaldatud vastavalt GPS.EE juhistele, saab algse toote allesjääva garantii või garantii üheksakümmend (90) päeva alates vahetuse või remondi kuupäevast, olenevalt sellest, kumb kestab kauem.
Kui toode või osa vahetatakse, saab vahetusüksusest teie omand ja väljavahetatud üksusest GPS.EE omand. GPS.EE poolt garantiikohustuse täitmiseks antud osi peab kasutama toodetes, mille jaoks garantiiteenindust nõuti. Kui antakse hüvitus, peab toote, mille eest hüvitus anti, GPS.EE-le tagastama ja sellest saab GPS.EE omand.

GARANTIITEENINDUSE TINGIMUSED
1. Enne garantiiteeninduse taotlemist vaadake palun internetis olevaid abimaterjale, millele viidatakse ostetud tootega kaasas olevas dokumentatsioonis.

2. Kui pärast nende ressursside kasutamist teie toode siiski õigesti ei funktsioneeri võtke meiega ühendust: info@gps.ee või 646 1000 E-R 10-17. Kui võtate GPS.EE-ga ühendust telefoni teel, võivad sõltuvalt Teie asukohast rakenduda muud tasud. Helistamisel aitab GPS.EE esindaja kindlaks teha, kas teie toode vajab teenindust ja kui teenindus on vajalik, teavitab GPS.EE, kuidas ta seda pakub. Peate aitama oma toote vea otsimisel tekkivate küsimuste puhul ning järgima garantiiprotseduure.

3. Kui otsite abi Eestis siis GPS.EE pakub garantiiteenindust GPS.EE asukohas ja ainult juhul kui koos defektse tootega edastatakse garantiiperioodi jooksul garantiitunnistus ja/või originaalarve või muu ostu tõendav dokument ostukuupäeva, arve või kviitungi numbri, toote hinna ja toote seerianumbriga ning lisaks info viisil ja ulatuses nagu Teil on võimalus seda anda. Omades GPS.EE arvet või muud ostu tõendavat dokumenti kinnitate, et olete tutvunud kogu selles garantiitunnistuses antud teabega.

4. Teeninduse valikuvõimalused, osade saadaval olek ja vastuse saamiseks kuluv aeg võib erineda sõltuvalt riigist, kus garantiiteenindust taotletakse. Teeninduse valikuvõimalused võivad alati muutuda. Kui toodet ei saa garantii-teenindada riigis, kus garantiiteenindust taotletakse, võite olla ise saate- ja käsitsemiskulude tasumise eest vastutav. Kui soovite garantiiteenindust/ekspertiisi riigis, mis pole osturiik, peate järgima kõiki rakenduvaid ekspordiseadusi ja -määrusi ning vastutate kõigi eri-kohustuste, käibemaksu ja muude seonduvate maksude ja kulude eest.
Rahvusvahelise teeninduse puhul võib GPS.EE defektseid tooteid ja osi parandada või vahetada võrdväärsete toodete ja osadega, mis ühilduvad kohalike standarditega. Kooskõlas rakenduvate seadustega võib GPS.EE enne garantiiteeninduse andmist nõuda, et esitaksite tõendeid ostu üksikasjadest ja/või kirjeldaksite kõiki pretensiooni aluseks olevaid asjaolusid. Palun vaadake selle või mõne muu garantiiteeninduse saamisega seotud teema üksikasju kaasas olevast dokumentatsioonist.

5. GPS.EE säilitab ja kasutab klienditeavet vastavalt kliendiprivaatsuse poliitikale.

6. Kui teie tootes saab hoiustada tarkvaraprogramme, andmeid, faile või muud teavet, peaksite sisu kaitsmiseks ja ettevaatusabinõuna võimalike talitlushäirete eest tegema toote kõvakettal või muul andmekandjal olevast teabest perioodilisi varukoopiaid. Enne toote edastamist garantiiteenindusele on teil vastutus säilitada sisust eraldi varukoopia ning desaktiveerida kõik turvaparoolid. On võimalik, et garantiiteeninduse käigus läheb teie kõvaketta sisu kaotsi või muutub, ning GPS.EE ja selle esindajad pole vastutavad andmekandjal või teenindatava toote mis tahes osas sisalduvate programmide, andmete või muu teabe kahju või kaotuse eest. Teie toode tagastatakse teile seadistatuna nii, nagu see oli algselt ostes, koos rakendatavate värskendustega. Olete ise vastutav kõigi muude tarkvaraprogrammide, andmete ja paroolide uuesti installimise või sisestamise eest.

Tarkvaraprogrammide ja kasutaja andmete taastamine ning uuesti installimine ei kuulu garantii alla.

VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

1. Erinevad tootjad võivad lõppkasutajast ostjale pakkuda oma garantiisid. Oma garantii kasutusõiguse üksikasju vaadake tootega kaasasolevast dokumentatsioonist.

2. GPS.EE ei garanteeri, et ostetud toote toimimine on katkestusteta või tõrgeteta. GPS.EE ei vastuta kahju eest, mis tekib toote kasutamisega seotud juhiste mittejärgmise tõttu.

3. See garantii ei rakendu:
•kahjule, mille põhjustas kasutamine koos mitte-ettenähtud toodetega;
•kahjule, mille põhjustas õnnetusjuhtum, kuritarvitus, üleujutus, tulekahju, maavärin või muud välised põhjused;
•kahjule, mille põhjustas toote kasutamine väljaspool kirjeldatud lubatud või ettenähtud kasutusalasid;
•kahjule, mille põhjustas teenindus (sealhulgas täiendused ja laiendused), mis viidi läbi kellegi poolt, kes pole GPS.EE esindaja ega volitatud teenusepakkuja;
•tootele või osale, mida on muudetud funktsionaalsuse või kasutusvõimaluste teisendamiseks ilma tootja kirjaliku loata;
•kulumaterjalidele, nagu akud, välja arvatud juhul kui kahju tekkis materjalide või valmistamise vea tõttu;
•kosmeetilisele kahjule, sealhulgas, aga mitte ainult, kriimustused, mõlgid ja osade katkine plastkate, mis muidu ei mõjuta toote funktsionaalsust ega takista märkimisväärselt nende kasutamist; või
•kui toote seerianumber on eemaldatud või moonutatud.

4. Seadusega lubatud piires on see garantii ja ülal kirjeldatud heastamisviisid teisi välistavad ja need kehtivad kõigi muude garantiide, heastamisviiside ja tingimuste asemel, olgu need suulised või kirjalikud, väljendatud või eeldatavad. Rakenduva seadusega lubatud piirides loobub GPS.EE spetsiaalselt igasugustest ja kõikidest statuudikohastest või eeldatud garantiidest, sealhulgas, aga mitte ainult, turustatavuse garantii, kindlaks otstarbeks sobivuse garantii ja peidetud või latentsete vigade eest kaitsev garantii. Kui GPS.EE ei saa seaduslikult statuudikohastest või eeldatud garantiidest loobuda, siis seadusega lubatud määral piiratakse kõik niisugused garantiid ajaliselt siin väljendatud garantii kestusega ning parandus- või asendusteenindus määratakse GPS.EE’i poolt vastavalt viimase eelistusele. Ühelgi meie edasimüüjal, esindajal ega töötajal pole volitust seda garantiid muuta, laiendada või sellele täiendusi teha. Kui mõnda tingimust peetakse seadusevastaseks või mittejõustatavaks, ei mõjuta see allesjäävate tingimuste seaduslikkust või jõustatavust.

5. Välja arvatud selles garantiis kirjeldatu ja seadusega lubatud piires pole GPS.EE vastutav otsese, erilise, juhusliku või kaasneva kahju eest, mis tuleneb garantii või tingimuste rikkumistest, või vastavalt mis tahes muule legaalteooriale, sealhulgas, aga mitte ainult, kasutatavuse kaotus, tulude kaotus, tegelike või oodatud kasumite kaotus (sealhulgas lepinguliste kasumite kaotus), raha kasutatavuse kaotus, oodatud säästude kaotus,
ärikaotus, võimaluste kaotus, hea tahte kaotus, maine kaotus, andmete kaotus, kahju või vigasus, või kuidas tahes põhjustatud otsene või kaasnev kaotus või kahju, sealhulgas varustuse ja omandi vahetamine, mis tahes GPS.EE poolt  esindatavate toodetega kasutatud või nendes hoiustatud programmi või andmete taastamine, programmeerimine või reprodutseerimine ning suutmatus hoida tootes salvestatud andmete konfidentsiaalsust. Eelpool olev piirang ei rakendu surma või isiklike vigastustega seotud nõuetele või statuudikohasele vastutusele sihiliku ja jämeda hooletu toimimise ja/või tegematajätmise eest. GPS.EE loobub mis tahes kinnitusest, et on võimeline toodet vastavalt sellele garantiile niimoodi parandama või välja vahetama, et programmid või andmed ei satu ohtu ega lähe kaotsi.